COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte:

Emil Ceban

rector, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Membri:

Stanislav Groppa

prorector pentru activitate de cercetare, dr. hab. şt. med., profesor universitar, academician al AȘM

Olga Cerneţchi

prim-prorector, prorector pentru activitate di­dactică, dr. hab. şt. med., pro­fesor uni­versitar

Valeriu Revenco

prorector pentru activitate clinică și rezidențiat, dr. hab. șt. med., profesor universitar

Marcel Abraș

prorector pentru activitate socială, dr. șt. med., conferenţiar universitar

Victoria Craveț

prorector pentru activitate economico-financiară

Didina Nistreanu

secretar ştiinţific, dr. filos., con­ferenţiar uni­versitar

Elena Raevschi

şef departament, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Lilian Șaptefrați

director, Şcoala doctorală în domeniul științe medicale, INCMS, dr. hab. şt. med., con­fe­ren­ţiar universitar

Silvia Ciubrei

şef departament, Departamentul Comuni­care şi Relaţii Publice

Silvia Stratulat

şef departament, Departamentul Didactic și Management Academic, dr. şt. med., conferențiar universitar

Gheorghe Plăcintă

decan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar

Mircea Beţiu

decan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Oleg Solomon

decan, Facultatea de Stomatologie, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Nicolae Ciobanu

decan, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm., con­ferenţiar universitar

Livi Grib

decan, Facultatea de Rezidențiat dr. hab. șt. med., profesor universitar

Gabriela Șoric

prodecan, Facultatea de Medicină nr. 1, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Stela Cojocaru

prodecan, Facultatea de Medicină nr. 2, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Svetlana Plamadeală

responsabil pentru activitate de cercetare, Facultatea de Stomatologie, asistent universitar

Cristina Ciobanu

responsabil pentru activitate de cercetare, Facultatea de Farmacie, dr. şt. farm., conferenţiar universitar

Artiom Jucov

responsabil pentru activitate de cercetare, Facultatea de Rezidențiat, dr. şt. med., conferenţiar universitar

Mihai Todiraș

șef centru, Centrul de Cercetare în Domeniul Sănătății și Biomedicinei, INCMS, dr. hab., şt. med., conf. cercetător

Grigore Romanciuc

șef Biobancă, Centrul de Cercetare în Domeniul Sănătății și Biomedicinei, INCMS, cercetător științific

Eugenia Groza

șef secție, Secția de management al proprietății intelectuale, Departamentul Cercetare, INCMS

Daniela Galea-Abdușa

șef secție, Secția de planificare, evidență și raportare în cercetare, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. şt. biol.

Ludmila Negruța

șef secție, Secția de management al infrastructurii în cercetare, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. economie

Cristina Poștaru

șef secție, Secția de coordonare a cercetării studenților, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. şt. med.

Alexandru Corlăteanu

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS, dr. hab. şt. med.

Daniela-Maria Madan

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS

Elena Marinciuc

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS

Mariana Ulinici

metodist principal, Departamentul Cercetare, INCMS

Diana Cucoș

specialist principal, Centrul de Suport al Proiectelor, INCMS

Ianoș Corețchi

șef centru, Centrul Antiplagiat, INCMS, dr. şt. med.

Liuba Secăreanu

specialist superior, Departamentul Comunicare şi Relaţii Publice

Diana Calaraș

secretar al Consiliului Științific, dr. șt. med.

Liubovi Karnaeva

director, Biblioteca Ştiinţifică Medicală

Vladislav Badan

şef departament, Departamentul Tehnologia Informației şi Comunicațiilor

Denis Ciumac

inginer, Departamentul Tehnologia Informației şi Comunicaţiilor

Stela Adauji

dr. şt. farm., conferenţiar universitar, Catedra de farmacie socială „Vasile Procopișin”

Dumitru Casian

dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar, șef catedră, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3

Argentina Chiriac

dr. pedagogie, conferențiar universitar, șef catedră, Catedra de limba romană și terminologie medicală

Daniela Eşanu-Dumnazev

dr. pedagogie, șef catedră, Catedra de limbi moderne

Ninel Revenco

dr. hab. şt. med., profesor universitar, şef departament, Departamentul Pediatrie

Elena Stepco

dr. şt. med., conferenţiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”

Larisa Spinei

dr. hab. şt. med., profesor universitar, Catedra de medicină socială și management „Nicolae Testemițanu”

Eugen Tcaciuc

dr. hab. şt. med., prof. universitar, Disciplina de gastroenterologie, Departamentul Medicină Internă

Florin Bzovîi

dr. şt. med., asistent universitar, Catedra de chirurgie generală-semiologie nr. 3

Olga Bălteanu

asistent universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială, pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”

Angela Cracea

dr. şt. med., conferențiar universitar, Departamentul Pediatrie

Elena Donici

dr. şt. farm., asistent universitar, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică

Mihail Parnov

asistent universitar, Catedra de morfopatologie

Vladislav Rubanovici

dr. şt. med., conferențiar  universitar, Disciplina de igienă, Departamentul Medicină Preventivă

Raisa Scutelnic

asistent universitar, Catedra de limbi moderne

Ion Sîrbu

asistent universitar, Disciplina de sinteze clinice, Departamentul Medicină Internă

Elizaveta Vedean

bibliotecar principal, Biblioteca Științifică Medicală

Svetlana Lupașco

şef departament, Departamentul Economie, Buget și Finanțe

Parascovia Becciev

şef departament, Departamentul Evidentă și Gestiune Contabilă

Serghei Popa

redactor-șef, „Revista de științe ale sănătății din Moldova”, dr. şt. med., conferențiar universitar

Agafia Lupașcu

șef centru, Centrul Editorial-Poligrafic „Medicina”

Valentina Șpac

șef departament, Departamentul Administrarea Patrimoniului

Alexandru Rusu

șef, Complexul Sociocultural Universitar

Sergiu Berliba

președinte al Comitetului sindical al angajaților USMF „Nicolae Testemiţanu”, dr. şt. med.

Gheorghe Buruiană

președinte al Asociației Studenților şi Rezidenților în Medicină, medic rezident, anul IV, student-doctorand, anul I

Cătălina Guțul-Dodu

vicepreședinte al Asociației Studenților şi Rezidenților în Medicină, Departamentul Știință și Studii, studentă, anul VI, Facultatea de Medicină nr. 1

© 2023 USMF „Nicolae Testemițanu”